Hardware

EZ Bolt - 4 - hinged.jpg

EZ bolt 4 hinged

EZ-Bolt 11.jpg

EZ bolt 11

Dowel pin.jpg

Dowel pin

Double lag.jpg

Double lag bolt

Metal base plate.jpg

Metal base plate

Rail bolts.jpg

Rail bolts